PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT

- Phòng Tổ chức cán bộ casino online seag2011.com là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ; Công tác đào tạo; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi của viên chức, người lao động; Hoạt động nghiệp vụ công tác Đảng; Quản lý về nhân lực quân sự, an ninh quốc phòng.

- Trưởng phòng qua các thời kỳ:

+ Năm 1975->1983: CV Trần Quốc Anh

+ Năm 1984->1995: CV Trần Thanh Hòa

+ Năm 1996->2009: CV Huỳnh Thị Út Mười

+ Tháng 7 năm 2009 đến nay: BSCKII. Trần Vũ Linh

Trưởng phòng: BS.CKII. Trần Vũ Linh

Phó Trưởng phòng: DS.CKI. Huỳnh Thị Mộng Thùy

Tập thể Phòng Tổ chức cán bộ

Tập thể Phòng Tổ chức cán bộ

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổng số nhân lực: 07 viên chức và người lao động, trong đó:

- Trưởng phòng: BS.CKII. Trần Vũ Linh

- Phó Trưởng phòng: DS.CKI. Huỳnh Thị Mộng Thùy

- 02 chuyên viên, 02 kế toán viên trung cấp và 01 hộ lý.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, quản lý và sắp xếp nhân lực trình Ban Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện:

- Quản lý nhân lực và thường xuyên báo cáo, thống kê tình hình nhân lực cho Ban Giám đốc và theo yêu cầu của Sở Y tế.

- Xây dựng Đề án, mô tả các vị trí việc làm đúng theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực.

- Quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

- Tổ chức hợp đồng, tuyển dụng theo phân cấp.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng Nội quy, Quy chế làm việc và mối quan hệ làm việc giữa các khoa/phòng trình Ban Giám đốc xét duyệt, tổ chức thực hiện.

          - Tổ chức thực hiện luân chuyển nhân sự giữa các khoa/phòng.