PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 

1. Giới thiệu khái quát:

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về: Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện; Tổ chức chỉ đạo công tác chuyên môn Bệnh viện...

- Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

+ Từ năm 1975 - 1982: YS. Hà Thái Sơn - Phó Trưởng phòng

+ Từ năm 1983 - 1986: YS. Nguyễn Quân Thành - Phó Trưởng phòng

+ Từ năm 1986 - 1996: BS. Nguyễn Hữu Thành - Phó GĐ - Trưởng phòng

+ Từ năm 1997 - 2000: BS. Dương Quan Thoại - Trưởng phòng

+ Từ năm 2001 - 2002: BS. Nguyễn Hồng Sơn - Phó GĐ - Trưởng phòng

+ Từ năm 2003 - 2007: BS. Mã Quốc Thiện - Trưởng phòng

+ Từ năm 2008 - 2013 : BS. Dương Quan Thoại - Trưởng phòng

+ Từ năm 2014 - 2015: BS. Nguyễn Chí Thanh - Trưởng phòng

+ Từ năm 2015 - 10/2017: Ths. BS. Nguyễn Văn Nguyên - Trưởng phòng

+ Từ 10/2017 - 5/ 2018: BS. CKI. Hồ Sĩ Đức - Phó Trưởng phòng

+ Từ 5/2018 đến nay: BS. CKI. Hồ Sĩ Đức - Trưởng phòng

- Lãnh đạo phòng hiện nay:

+ Trưởng phòng: BS.CKI. Hồ Sĩ Đức

+ Phó Trưởng phòng: BS.CKI. Đoàn Xuân Thảo

Trưởng phòng: BS.CKI. Hồ Sĩ Đức

Phó Trưởng phòng: BS.CKI. Đoàn Xuân Thảo

Tập thể phòng KHTH

2. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng nhân lực: 16, bao gồm: 04 Bác sĩ (02 BSCKI); 04 Dược sĩ; 06 ĐD (01 CNĐD); 02 Y sĩ.

 

3. Chức năng nhiệm vụ:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, Quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổ chức huấn luyện, đào tạo liên tục cho các nhân viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên, sinh viên.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

- Tổ chức việc phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

- Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết các mặt công tác của Bệnh viện trình Ban Giám đốc xem xét, báo cáo Sở Y tế theo quy định.

- Chuẩn bị các phương án phòng, chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

4. Các thế mạnh phòng:

4.1. Công tác khám, chữa bệnh:

- Giúp Ban Giám đốc kiểm tra việc triển khai các hoạt động chuyên môn, các quy trình, quy định và quy chế Bệnh viện, đặc biệt đôn đốc theo dõi các khoa, phòng thực hiện tốt công tác chuyên môn khám, điều trị bệnh nhân nội - ngoại trú.

- Tổ chức tốt việc khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, nhân viên các công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4.2. Nghiên cứu khoa học và đào tạo:

     - Hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật: Kiểm tra, đôn dốc việc thực hiện các đề tài NCKH đã được phê duyệt đề cương, đảm bảo đúng tiến độ; tổ chức xét duyệt các đề tài NCKH cấp ngành hằng năm trước khi trình Sở Y tế nghiệm thu.

- Tổ chức sinh hoạt khoa học kỹ thuật định kỳ, kết hợp báo cáo chuyên đề, bình bệnh án và thông tin thuốc. Biên soạn, cập nhật Phác đồ điều trị Bệnh viện theo quy định.

- Đào tạo chuyên môn kỹ thuật và hỗ trợ cán bộ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới theo yêu cầu chỉ đạo tuyến và Đề án 1816.  

4.3. Thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:

Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú, ngoại trú trước khi chuyển dữ liệu lên Cổng Giám định BHXH đảm bảo các dữ liệu kịp thời, trung thực, chính xác. Giám sát tuân thủ Phác đồ điều trị ở tất cả các khoa lâm sàng định kỳ và đột xuất, giám sát kê đơn tại khoa Khám bệnh nhằm đảm bảo đúng Phác đồ, đúng quy trình kỹ thuật nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tiết kiệm chi phí điều trị tránh vượt nguồn quỹ BHYT.

5. Thành tích đã đạt được:

- Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Nhiều cá nhân đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Sở Y tế khen hằng năm; Công đoàn bộ phận đạt vững mạnh nhiều năm liền.

6. Định hướng phát triển trong tương lai:

- Tiếp tục cập nhật xây dựng và chuẩn hóa các quy trình chuyên môn, quy trình công việc...

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý chuyên môn: Quản lý bệnh nội trú, bình bệnh án, tuân thủ Phác đồ điều trị, thanh quyết toán BHYT... tiến tới thực hiện bệnh án điện tử.

- Cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục duyệt phẫu thuật kế hoạch; thủ tục xuất viện; giảm thời gian chờ cho người bệnh,...

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ bệnh án, chất lượng điều trị.

- Nâng cao năng lực cho nhân viên của phòng về: năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, các kỹ năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin...