PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Giới thiệu khái quát

Phòng Công nghệ thông tin casino online seag2011.com  được thành lập theo Quyết định số: 2895/QĐ-SYT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu, trên cơ sở Tổ Công nghệ thông tin được tách ra từ Phòng Kế hoạch tổng hợp.

Với nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện về chiến lược phát triển công nghệ thông tin trong Bệnh viện, xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các Khoa/Phòng và tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị.

Tập thể viên chức Phòng Công nghệ thông tin quyết tâm khẳng định được vị trí của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển của Bệnh viện.

- Lãnh đạo phòng:

+ Trưởng phòng: BS. CKI. Nguyễn Chí Tường.

Trưởng phòng: BS. CKI. Nguyễn Chí Tường

+ Phó Trưởng phòng: KS. Phạm Kha Ly

Phó Trưởng phòng: KS. Phạm Kha Ly

 

2. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số nhân lực: 10 cán bộ (01 Bác sĩ chuyên khoa 1, 07 kỹ sư tin học, 02 Điều dưỡng trung cấp).

Tập thể phòng Công nghệ thông tin

 

3. Chức năng và nhiệm vụ

 3.1. Chức năng

          Phòng Công nghệ thông tin là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác quản lý, điều hành và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bệnh viện.

 3.2. Nhiệm vụ

 a. Nhiệm vụ chung

 Tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện về chiến lược phát triển công nghệ thông tin trong Bệnh viện đáp ứng nhu cầu trước mắt, lâu dài của Bệnh viện.

 Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các Khoa/Phòng với cơ quan Bộ Y tế, các đơn vị có liên quan.

 Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị.

 b. Nhiệm vụ cụ thể

  Chịu trách nhiệm về hệ thống mạng, hệ thống thông tin quản lý bệnh viện, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bệnh viện.

 Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm trong Bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. Cung ứng đầy đủ thiết bị Công nghệ thông tin và phần mềm theo kế hoạch được duyệt.

 Triển khai, duy trì hoạt động ổn định, quản trị có hiệu quả hệ thống mạng, hệ thống Website, thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng với cơ quan Bộ Y tế, các đơn vị có liên quan.

 Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của Bệnh viện và đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống dữ liệu của Bệnh viện.

 Giám sát, xử lý độ tin cậy dữ liệu của Bệnh viện, tiếp nhận ý kiến, chỉnh sửa các báo biểu phù hợp với mẫu biểu quy định.

 Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt.

 Duy tu, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm kịp thời đảm bảo hoạt động vận hành hệ thống mạng, máy tính, máy in và các thiết bị công nghệ thông tin khác.

 Đầu mối tổ chức đấu thầu mua sắm, sữa chữa và thanh lý tài sản, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm theo quy định của Nhà nước.

 Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, công nghệ trong hội chẩn, hội thảo từ xa của Bệnh viện.

 Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định nói chung, đáp ứng yêu cầu giám định, thanh quyết toán BHYT nói riêng.

4. Định hướng phát triển:

4.1. Phần cứng:

Nâng cấp máy chủ và toàn bộ đường truyền tới các Khoa, Phòng sử dụng cáp quang với hệ thống mạng được chia lớp trên Layer 3 và các Switch quang.

Phát triển hệ thống “báo động đỏ”: Khi có sự cố cần phối hợp gấp

Phát triển hệ thống tường lửa đảm bảo an toàn mạng khi kết nối vào hệ thống Internet, giúp công tác bảo mật được tốt nhất.

Đồng bộ hóa hệ thống phần cứng.

4.2. Phần mềm:

Thực hiện kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh sang cổng BHXH và cổng Bộ Y tế đảm bảo thông tuyến , công khai, minh bạch, thuận tiện trong thanh quyết toán BHYT.

Nâng cấp phần mềm tiến tới bệnh án không viết tay và theo lộ trình tiến tới bệnh án điện tử (EMR).

Phát triển hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS. Kết nối LIS-RIS-PACS.